POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze szczegółami przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Państwa prywatność i informacje, które nam przekazujecie. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych. W naszej Polityce prywatności znajdą Państwo najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Prosimy Państwa o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie to więcej niż kilka minut.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1; dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: 
 1. Bożena Steckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: VISCOM LENS BOŻENA STECKIEWICZ, ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa, a także wspólnik spółki cywilnej pod firmą: OPTIMEX S.C., ul. Działdowska 8 lok. 21, 01-184 Warszawa,
 2. Edyta Florczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: OPTYKA 2000 EDYTA FLORCZAK, ul. Działdowska 8 lok. 21, 01-184 Warszawa, a także wspólnik spółki cywilnej pod firmą: OPTIMEX S.C., ul. Działdowska 8 lok. 21, 01-184 Warszawa, 
 3. Jakub Florczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JAKUB FLORCZAK VISCOM, ul. Działdowska 8 lok. 21, 01-184 Warszawa, a także wspólnik spółki cywilnej pod firmą: OPTIMEX S.C., ul. Działdowska 8 lok. 21, 01-184 Warszawa, 

– dalej łącznie jako: Współadministratorzy.

 1. Na podstawie art. 26 RODO Współadministratorzy w drodze porozumienia dokonali wspólnych uzgodnień określających odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treść tych uzgodnień została zawarta w udostępnionym poniżej dokumencie „ZASADNICZE UZGODNIEDNIA WSPÓŁADMINISTRATORÓW”. W ramach tych uzgodnień Współadministratorzy ustalili, że w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Współadministratorów należy kontaktować się z współadministratorem wskazanym w pkt. 1 lit. b) powyżej, tj. Panią Bożeną Steckiewicz:
 1. mailowo na adres: bozena.steckiewicz@viscom.com.pl
 2. telefonicznie pod numerem: (+48) 22 832 45 71, 
 3. korespondencyjnie na adres:  ul. ks. Zygmunta Trószyńskiego 7, 01-693 Warszawa.

Przy czym niezależnie od powyższego, mogą Państwo wykonywać prawa opisane w punkcie 6 poniżej wobec każdego ze Współadministratorów.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z Współadministratorami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. założenia na Państwa zlecenie i prowadzenia dedykowanemu Państwu konta w sklepie internetowym na stronie internetowej viscom.pl; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. rozliczeń z: Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami i organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami, którym na mocy obowiązującego prawa Współadministratorzy są obowiązani przekazywać Państwa dane osobowe; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych, 
 5. przechowywania i archiwizacji: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych; prowadzenia, przechowywania i archiwizacji: ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900), 
 6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Współadministratorów, w szczególności: raportowanie, badania i planowanie rozwoju  produktów oraz usług i podniesienia ich jakości; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój jakości produktów oraz usług; ułatwienie korzystania z oferty Współadministratorów, 
 7. obsługi klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez klientów Współadministratorów, w celu przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług,
 8. prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Współadministratorów za Państwa wyraźną zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłanie newslettera, w zależności od Państwa decyzji – za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
 1. Dbamy o poufność Państwa danych osobowych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Współadministratorów, w tym dla sprawnego, prawidłowego i pełnego wykonania umowy zawieranej lub zawartej pomiędzy Państwem a Współadministratorami, dane osobowe możemy udostępniać: 
 1. pracownikom i współpracownikom Współadministratorów, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz w ramach działalności gospodarczej Współadministratorów, 
 2. podmiotom wspierającym działalność Współadministratorów oraz dostawcom usług takim jak: 
 • dostawcy usług zaopatrujący Współadministratorów w rozwiązania techniczne
  i organizacyjne, w tym takim, którzy świadczą usługi: IT, płatnicze, kredytowe, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu, świadczącym usługi marketingowe, 
 • dostawcom usług rachunkowo-księgowych, 
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, 
 • osobom przez Państwa upoważnionym,
 • organom i urzędom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, organy samorządu terytorialnego, 
 • innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Współadministratorzy udostępniają Państwa dane osobowe jednemu z ww. podmiotów tylko w przypadku istnienia celu przetwarzania wskazanego w punkcie 3) oraz tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu.

 1. Podanie wymaganych przez Współadministratorów danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług przez Współadministratorów na Państwa rzecz, w tym warunek zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Współadministratorami. Powyższe nie dotyczy danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu – podawanych w celu komunikacji marketingowej za Państwa zgodą. Nieudzielenie zgody w tym zakresie (w celu komunikacji marketingowej) nie uniemożliwia świadczenia usług na Państwa rzecz przez Współadministratorów, w tym nie stanowi przeszkody, żeby zawrzeć z Państwem umowy. 
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanych na podstawie Państwa zgody), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 3. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umów zawartych z Państwem, a także po ich zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź dla celów dowodowych w przypadku zgłoszenia roszczeń względem Współadministratorów, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia danego roszczenia. 

Dane przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzamy przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Dane przechowywane za Państwa zgodą w celach marketingowych przechowujemy od chwili wyrażenia przez Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż czas trwania celu, dla którego te dane zostały pozyskane.

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 3. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).